Nadzor državne granice

Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) - posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/817.

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 - posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/817.

Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226.

Uredba (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP

Uredba (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624

Zakon o nadzoru državne granice (NN  83/13, 27/16, 114/22, 151/22)

 • Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (NN  79/13, 38/20, 68/2088/22, 1/23)
 • Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (NN 57/14, 16/18, 1/23)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (NN  150/04)
 • Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza (NN  31/14, 1/23)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima (NN 93/13)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice (NN 141/04)
 • Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice (NN 30/14,  43/14, 72/17, 1/23)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice (NN 22/95)
 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja (NN 65/14, 102/18 i 95/20)
 • Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području republike hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana (NN 84/14)
 • Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza (NN110/14, 155/22)

Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 30/18 i 70/19)

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15 i 42/20)

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14)