Česta pitanja

1.Što je policija?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Policija je javna služba primarno odgovorna za sigurnost građana, zaštitu njihovih prava i sloboda.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Policija je javna služba primarno odgovorna za provođenje zakona.
2.Koji je odnos između policije i ostalih javnih službi?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Policija je jedna od javnih službi i institucija koje su odgovorne za unapređenje kvalitete života.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Prioriteti različitih javnih službi obično su u konfliktu.
 
3.Koja je uloga policije?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Sprječavanje, otkrivanje i rješavanje različitih problema, a ne samo kažnjivih djela.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Otkrivanje i rješavanje kažnjivih djela.
4.Kako se mjeri učinkovitost policije?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Uspješnošću u razrješavanju problema i kažnjivih djela, povjerenjem građana u policiju.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Brojem otkrivenih i riješenih kažnjivih djela.
5.Koji su glavni prioriteti policije?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Problemi koji uzrokuju veliku zabrinutost i strah kod građana te ometaju njihov svakodnevni život.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Teška kaznena djela, kaznena djela s velikom materijalnom štetom i kaznena djela s elementima nasilja.
6.Čime se točno policija bavi?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Problemima koji ugrožavaju osjećaj sigurnosti građana.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Incidentima, kriminalom.
7.Što određuje učinkovitost policije?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Suradnja policije s građanima, ostalim javnim službama i institucijama.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Brzina reagiranja na incidente i kažnjiva djela.
 
8. Kako policija pristupa pozivima građana koji nisu vezani uz kriminal nego uz pružanje usluga?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Vitalna zadaća i izvrsna prilika.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Reagira samo kada ima vremena odnosno kada nema "pravih" policijskih zadaća koje treba obaviti.
9.Što je policijski profesionalizam?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Raditi na unapređenju ukupne kvalitete života u lokalnoj zajednici, postupajući zakonito i poštujući odredbe Etičkog kodeksa policije.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Brza i učinkovita reakcija samo na kriminal.
10.Koja vrsta informacija je policiji najvažnija?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Informacije o rizičnim pojedincima, skupinama, mjestima i situacijama.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Informacije o kažnjivim djelima.
11.Koja je uloga policijskih rukovoditelja?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Prilagođavanje organizacije rada potrebama lokalne zajednice i briga za policijske službenike.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Definirati pravila postupanja te izdavati naloge i zapovijedi.
12.Kako policija cijeni procesuiranje počinitelja kaznenih djela?
POLICIJA U ZAJEDNICI: Kao jedan od načina postizanja cilja, a cilj je sigurnost zajednice.
TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL: Kao temeljni cilj - sve ostalo je neuspjeh.