Uspostava sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu

Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je za prikupljanje i obradu podataka o putnicima u zračnom prometu te je u skladu s time ustrojen Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu.

Preuzetom obvezom prenošenja u nacionalno zakonodavstvo Direktive (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i drugih teških kaznenih djela, dana 26. svibnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (NN 46/2018., u daljnjem tekstu Zakon). Obzirom da je prema Zakonu, Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno za prikupljanje i obradu podataka o putnicima u zračnom prometu ustrojen je Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu.
 
Opremanje, edukacija i stavljanje u funkciju svih tehničkih preduvjeta za potpuno funkcioniranje i operativan rad Odjela provodi se kroz aktivnosti u okviru projekta  „Uspostava sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu“ financiranim sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama od 2015.-2020. Europskog parlamenta i Vijeća. Ukupna vrijednost projekta je 2.804.118,00 EUR, od čega EU sufinanciranje iznosi 2.523.706,20 EUR.
 
Kroz dosadašnje aktivnosti u okviru provođenja projekta nabavljen je sustav za prikupljanje podataka o putnicima u zračnom prijevozu koji je integriran na Informacijski sustav MUP- te su u tijeku aktivnosti na povezivanju sustava sa zračnim prijevoznicima radi preuzimanja podataka. Dostavljanje i prikupljanje podataka o putnicima u zračnom prijevozu od zračnih prijevoznika prema Odjelu provodi će se automatizirano.
 
Također, predstavnici Odjela su tijekom studenog 2018. godine, u okviru navedenog projekta, bili polaznici seminara u organizaciji „National Border Targeting Center“ sa sjedištem u Manchesteru, Velika Britanija tijekom kojeg su imali priliku sagledati metodologiju i način rada jedinice koja je u Velikoj Britaniji nadležna za prikupljanje, obradu i analizu podataka o putnicima u zračnom prijevozu
 
KRATAK SAŽETAK O ODJELU

Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu je nadležan za prikupljanje, obradu, analizu i korištenje podataka o putnicima u zračnom prometu od zračnih prijevoznika koji pružaju usluge zračnog prijevoza na području Republike Hrvatske na svim letovima u hrvatskom zračnom prostoru, zatim na letovima kojima je polazište u Republici Hrvatskoj, a odredište u drugoj državi ili kojima je polazište u drugoj državi, a odredište ili međuslijetanje u Republici Hrvatskoj.
 
Sukladno članku 11. Zakona, zračni prijevoznici su dužni dostavljati Odjelu podatke o putnicima najkasnije 24 sata prije zakazanog vremena polijetanja i odmah po zatvaranju leta kontinuirano te iznimno na zahtjev Odjela za svaki slučaj pojedinačno, ukoliko postoji konkretna i stvarna prijetnja povezana s kaznenim i kažnjivim djelima iz članka 5. Zakona.
 
Prikupljanje, obrada, analiza, korištenje i razmjena podataka o putnicima provodi se s ciljem sprječavanja, otkrivanja i istraživanja kaznenih djela terorizma i s njime povezanih kaznenih djela kao drugih teških kaznenih djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje tri godine (pripadanje zločinačkoj organizaciji, trgovanje ljudima, spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija, nedopušteno trgovanje opojnim drogama i psihotropnim tvarima, nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima, koruptivna kaznena djela, prijevara, uključujući i prijevaru koja ugrožava financijske interese Unije, pranje prihoda stečenog kaznenim djelom i krivotvorenje novca, uključujući euro, računalni kriminalitet/kibernetički kriminalitet, kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama, omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka, ubojstvo, teška tjelesna ozljeda, nezakonita trgovina ljudskim organima i tkivima, otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca, organizirana i oružana pljačka, nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela, krivotvorenje i piratstvo proizvoda, krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima, nezakonita trgovina hormonskim tvarima i drugim poticateljima rasta, nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima, silovanje, kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda, protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova, sabotaža, trgovina ukradenim vozilima i industrijska špijunaža (čl. 5. st. 2 Zakona).
 
Osnovna svrha rada Odjela je procjena sigurnosno rizičnih putnika te poduzimanje potrebnih mjera i radnji s ciljem otklanjanja eventualne ugroze davanjem pravovremene informacije nadležnim tijelima.
 

Pisane vijesti | Kaznena djela i zakon