Operativno – komunikacijski centar policije

Slika /Ustroj/ILUSTRACIJE/OKC_MUP_.jpg
Foto: Ilustracija
  • zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama na području Republike Hrvatske, prikuplja dodatne obavijesti, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava, stručno pomaže i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji
  • koordinira mjere i radnje koje poduzima Ravnateljstvo policije, druge ustrojstvene jedinice Ministarstva i druga tijela državne vlasti
  • surađuje s operativno-komunikacijskim centrima policija susjednih država
  • u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije obavija nadzor rada operativno-komunikacijskih centara policijskih uprava te poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije njihova rada
  • dokumentira događaje, priprema pisane obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama
  • u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim nepogodama ili drugim ugrozama Republike Hrvatske koordinira i usmjerava rad s drugim tijelima državne uprave
  • skrbi o provedbi propisanih mjera zaštite podataka
  • događajima i poduzetim mjerama izvješćuje rukovoditelje Ravnateljstva policije, dužnosnike Ministarstva i drugih tijela državne vlasti
  • koordinira, usmjerava, stručno pomaže i nadzire obavljanje poslova policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskih nadzornika
  • nadzire zakonitost rada policijskih službenika policijske pritvorske jedinice i pritvorskih nadzornika u policijskim upravama
  • zaprima obavijesti o uhićenim osobama na području Republike Hrvatske, obavijesti o trajanju uhićenja, dovođenju uhićenika ili njegovu puštanju na slobodu
  • pruža informacije svim zainteresiranim subjektima o pitanjima iz svoje nadležnosti, osobito po potrebi daje informacije glavnom ravnatelju policije, zamjenicima glavnog ravnatelja policije i nadležnim osobama u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnom odvjetniku i drugim pravosudnim tijelima te drugim nadležnim tijelima državne uprave
  • u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije brine i poduzima mjere za unaprjeđenje rada policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskih nadzornika
  • vodi brigu i nadzire stručno usavršavanje pritvorskih nadzornika
  • daje prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja svoje nadležnosti te sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave
  • nadzire pravilno vođenje Zbirke podataka uhićenih i pritvorenih osoba i daje upute
  • izrađuje statistička izvješća o uhićenim i pritvorenim osobama, po potrebi priprema pisana izvješća o radu policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskim nadzornicima i izrađuje analize i studije u cilju unaprjeđenja sustava policijskih pritvorskih jedinica
  • prati domaće i strane propise iz ovoga područja rada, a osobito iz područja zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda
  • definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Operativno-komunikacijskog centra policije
  • štiti cjelovitost kriptološke sigurnosti i zaštite brzojavnog prometa

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Operativno-komunikacijskog centra policije ustrojava se sljedeća ustrojstvena jedinica:

5.6.1. Odsjek za kriptološku sigurnost i zaštitu podataka