Sigurnost podataka i informacijska sigurnost

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18

Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18)

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN  79/07)

  • Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (NN  46/08)

Zakon o sigurnosnim provjerama (NN 85/08, 86/12)

Uredba o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s upitnikom za sigurnosnu provjeru (NN 114/08)

Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima (NN 102/07)

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

  •  Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (NN 107/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN  108/96– važe samo odredbe Glave VIII. Poslovna tajna i Glave IX. Profesionalna tajna)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN  25/13, 85/15)

  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN  83/14)
Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 56/13)   

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18)

Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 68/18)

Odluka o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti NN 108/15